Jak začít s MGP?

Pro začátek s MGP je vhodné použít startovací sadu (“Start set”), je to totiž cenově výhodné, protože součet ceny komponent v sadě je vyšší než by byla cena komponent koupených jednotlivě. Existují dvě sady, buď pro přestavníky (lze použít pro motorické i impulsní), nebo pro serva. Sada obsahuje všechny komponenty umožňující používání i zcela bez centrály, nebo třeba s centrálou bez LocoNetu. Je samozřejmě možné ji použít i s centrálou která LocoNet má. V sadě je i rozhraní pro programování z „chytrého“ mobilního telefonu nebo tabletu. Zařízení je plně kompatibilní se všemi komponentami různých výrobců, splňujícími specifikaci LocoNetu. Doporučuje se používat zařízení pocházející od výrobce majícího licenci autora LocoNetu, americké firmy Digitrax. Mezi licencované výrobce patří kromě samotného Digitraxu také Digikejis a MGP, licenci má i Uhlenbrock, některá jeho zařízení ale mají některé specifické odchylky.

 

Základní sada umožňuje postavit nádraží mající až pět výhybek, v případě kdy se jedná o kolejové spojky, u sady pro klasické výhybkové přestavníky je možné připojit dvě výhybky tvořící kolejovou spojku paralelně na jeden výstup a tím kapacitu rozšířit.  Součástí sady je panelový dekodér, umožňující postavit ovládací panel, jímž je možné ovládat jednotlivé výhybky, zobrazit pomocí LED jejich aktuální postavení, umožňuje ale naprogramovat i stavění cest, složených z několika výhybek. Následně je možné k sadě dokoupit další komponenty, například další výhybkové dekodéry, detektory obsazení, návěstní dekodéry atd. Počet výhybek není nijak omezen, může jich být klidně třeba třicet, návěstidla umožňují realizovat rychlostní návěstní soustavu ČD/ČSD. Kombinace mezi komponentami probíhá po LocoNetu.

 

Pro využití této sady je zapotřebí si připravit:

1. Síťový zdroj napájení 12 V s „kulatým“ konektorem pro napájení LocoNetu

2. Zdroj 5 – 19 V pro napájení výhybkového dekodéru (napětí je třeba volit podle napájecího napětí přestavníků). Napájení výhybkového dekodéru je možné buď z tohoto samostatného zdroje, s připojením konektorem nebo šroubovými svorkami, nebo je možné použít napájecí desku „Elkort“, která umožňuje i napájení Loconetu a v tom případě stačí pro napájení zařízení použít jen jediný napájecí zdroj jak pro LocoNet, tak pro výhybkový dekodér.

2. Ovládací tlačítka. Je zapotřebí jedno tlačítko pro každou výhybku (případně pro dvě paralelně spojené).  Panelový dekodér umožňuje připojení až 16 výhybek, je tedy možné kromě výhybek pro jednotlivé výhybky použít také tlačítka pro přímou volbu cest složených z několika výhybek, obvykle dvoutlačítkovou volbou systém „odkud – kam“. Je také možné použít pouze tlačítka pro volbu „odkud – kam“ a tlačítka pro volbu jednotlivých výhybek nepoužívat vůbec.

3. LED pro indikaci polohy výhybek. Je zapotřebí mít dvě LED pro každou výhybku (pro polohy „přímo“ a „do odbočky“

 

První úroveň – přímé ovládání výhybek tlačítky nebo přepínači připojenými přímo k dekodéru

 


 

Výhybkový dekodér

 

K výhybkovému dekodéru se připojí napájení do zásuvky označené na obrázku 5-19 volt DC (stejnosměrný proud), napětí se volí podle použitých přestavníků.

 

Prvním krokem je připojení výhybek k výhybkovému dekodéru.

Jednotlivé přestavníky se  připojují do svorkovnic  SW1 až SW5 (na obrázku na pravé straně). Motorické dekodéry „želvy“ se připojují ke svorkám A a B. Pomocí programovací aplikace je nutné zvolit výhybkový dekodér a v menu „Výhybka“ v podmenu „Délka impulzu“ je nutné jednotlivě pro každou výhybku nastavit hodnotu 0, což je trvalé napájení.

 

Motorické dekodéry MTB MP1 se připojují tak, že se svorka přestavníku (+) COM připojí na napájecí svorku + dekodéru, svorky přestavníku „poz1“ a „poz2“ se připojí na svorky dekodéru A a B. Pomocí programovací aplikace je nutné zvolit výhybkový dekodér a v položce menu „Výhybka“ v podmenu „Parametry přepnutí“v řádku „29: Neutrální stav výstupu“ kliknutím na „EDIT“ změnit stav na „High“, potvrdit kliknutím na SAVE, nová hodnota se zobrazí červeně a potom se kliknutím na WRITE (vpravo dole) změněná hodnota zapíše do dekodéru. Barva změněné položky se změní na bílou, čímž se potvrdí že byla hodnota zapsána.

Na dekodéru je vedle svorkovnice pro 5 V propojka označená „Start“. Tuto propojku je potřeba přesunout z výchozí polohy 1-2 do polohy 2-3.

To zajistí správný výchozí stav při zapnutí a inicializaci dekodéru. Jestliže by tato propojka byla v nesprávné poloze, přestavník by se při zapnutí mírně pohnul.

 

Na levé straně dekodéru je malá svorkovnice na obrázku označená číslicemi 1  a 5. Tam je možné připojit tlačítka nebo přepínače, společný pól všech pěti tlačítek se připojí na svorku označenou ND, druhý pól jednotlivých tlačítek se připojí na svorky 1 až 5 (nejblíže k ND bude tlačítko pro výhybku 5).

V defaultním stavu je dekodér nastaven na ovládání mžikovými tlačítky, je možné to přenastavit pro ovládání páčkovými přepínači.

Pomocí programovací aplikace se vybere výhybkový dekodér a v položce menu „Výhybka“ v podmenu „Ovládání“ v řádku „23: Typ tlačítek “ se kliknutím na „EDIT“ změní stav z „přepnutí“ na „výhybka“ , potvrdí se kliknutím na SAVE, nová hodnota se zobrazí červeně a potom se kliknutím na WRITE (vpravo dole) změněná hodnota zapíše do dekodéru. Barva změněné položky se změní na bílou, čímž se potvrdí že byla hodnota zapsána.

 

Majitel centrály s LocoNetem může k přestavování výhybek používat ovládání adresami, v defaultním nastavení je adresa dekodéru 35, výhybky mají tedy adresy 35, 36, 37, 38, 39.

Pro výhybkový dekodér je k dispozici překlad podrobného originálu návodu, k dispozici je rovněž  česká verze programovací aplikace.

 

Místo výhybkového dekodéru je možné použít servodekodér a výhybky ovládat modelovými servy. Tomu je věnován samostatný článek.

 

Druhá úroveň – ovládání prostřednictvím panelového dekodéru

 

Po instalaci výhybkového přestavníku (viz první úroveň) se do ovládacího panelu nainstaluje panelový dekodér.

 

 

Ten je zapotřebí napájet napětím 5 V. To je možné realizovat buď vhodným zdrojem napětí 5 V stejnosměrného napětí připojeného do šroubových svorek 5 V, nebo využitím zdroje pro nabíjení  mobilních telefonů. připojeného do konektoru microUSB. Nejlepším řešením je ale použití napájecího zdroje z LocoNetu (mini power source 5 V), protože potom není potřeba vést k ovládacímu panelu samostatné napájení a s kolejištěm je spojen jediným kablíkem LocoNetu.

Panelový dekodér má šestnáct svorek určených pro připojení šestnácti ovládacích tlačítek. Jejich funkce se naprogramuje prostřednictvím programovací aplikace. Výchozí adresa panelového dekodéru je 20, změnit je ji možné z mobilního telefonu prostřednictvím programovací aplikace, která je v češtině a je k ní výklad jednotlivých položek menu.

Také funkce jednotlivých tlačítek se programuje pomocí programovací aplikace, která je samozřejmě v češtině. Je možné určit jakou funkci má tlačítko mít, zda bude přímo ovládat jednotlivou výhybku, nebo zda bude jedním z tlačítek pro volbu cesty.

 

Třetí úroveň – návěstní soustava

 

Po doplnění návěstním dekodérem

 

 

se po nastavení cesty (viz druhá úroveň) na návěstidle objeví příslušný návěstní znak podle rychlostní návěstní soustavy ČD/ČSD. Ke každé cestě je proto nutné pomocí programovací  aplikace naprogramovat pro každé návěstidlo jednak postavení jednotlivých výhybek v cestě, jednak adresy detektorů obsazení staničních kolejí, jestliže je požadována závislost, blokující možnost nastavení návěsti „volno“, jestliže je staniční kolej obsazená.

Jednotlivá návěstidla se připojují prostřednictvím sběrnice, každé návěstidlo se připojuje driverem (to je takový malý dekodérek) se třemi nebo šesti vývody.  Sběrnice probíhá od jednoho návěstidla k dalšímu, celkem je možné připojit deset návěstidel, každé může mít až šest světel tvořených LED.

Šestnáct šroubových svorek je možné použít pro připojení detektorů obsazení. Informace o obsazení se přenáší po LocoNetu, není tedy nutné pro detekci obsazení instalovat samostatný kabel (na rozdíl od detekce obsazení s88, u níž je samostatný kabel nutný).